Regolamenti Dwar Ir-Rendiment Tal-Bini Fl-Użu Tal-Enerġija

 Regolamenti Dwar Ir-Rendiment Tal-Bini Fl-Użu Tal-Enerġija

L-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni (BCA) hija inkarigata biex tinforza regolamenti relatati mar-rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (EPB), skont id-Direttiva 2010/31 / UE. EPB jirreferi għall-ammont ta’ enerġija meħtieġa għall-użu tipiku ta’ bini. Dawn ir-regolamenti jippromwovu prattiċi mtejjba dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li jikkunsidraw ukoll ir-rekwiżiti tal-klima ta’ ġewwa u ta’ barra l-bini u l-kundizzjonijiet lokali.

Dawn ir-regolamenti, li daħlu fis-seħħ fl-2009, jiddikjaraw li sid jew aġent tal-proprjetà għandu jikseb Ċertifikat tar-Rendiment tal-Enerġija (EPC) kull meta bini jinbena, jinbiegħ jew jinkera. Dan għandu jinkiseb minn assessur tal-EPB indipendenti ladarba jkun ġie rreġistrat mal-BCA. Is-sid jew l-aġent li jikkummissjona d-disinn ta’ kwalunkwe bini ġdid għandu jkollu EPC qabel ma jikseb permess ta’ żvilupp mill-Awtorità tal-Ippjanar. Dan għandu jkun ibbażat fuq il-klassifikazzjoni tad-disinn tal-bini, kif iddettaljat minn dawn ir-regolamenti. Barra minn hekk, dawk li jbigħu jew jikru proprjetà għandhom jipprovdu dan iċ-ċertifikat lix-xerrej jew kerrej prospettiv qabel ma jidħlu fil-ftehim tal-wegħda tal-bejgħ jew tal-kera. Fi kwalunkwe każ fejn bini jinbiegħ jew jinkera qabel ma jinbena, il-bejjiegħ għandu jipprovdi klassifikazzjoni EPC tad-disinn għall-bini. Dan għandu jingħata lix-xerrej jew inkwilin qabel id-data tal-wegħda tal-bejgħ jew il-ftehim tal-kera. Iċ-ċertifikat b’att notarili għandu jkun inkluż ukoll mad-dokumenti mehmuża. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li EPC ġdid jiġi pprovdut jekk il-karatteristiċi tar-rendiment tal-enerġija jinbidlu waqt il-kostruzzjoni.

Il-BCA tiżgura li jinħareġ EPC għal kwalunkwe binja mibnija, mibjugħa jew mikrija lil kerrej ġdid, u għal bini b’żona tal-art utli totali ta’ aktar minn 250m2 li hija okkupata minn awtorità pubblika u li ta’ spiss iżurha l-pubbliku. Minkejja dan, huwa importanti li wieħed jinnota li m’huwiex meħtieġ li jinħareġ EPC meta ċertifikat ikun diġà disponibbli u għadu validu. Dan għandu jkun konform ma’ dawn ir-regolamenti u maħruġ għall-unita ta’ bini inkwistjoni. Madankollu, EPC ġdid għandu jinħareġ biss meta l-proprjetà tinbiegħ u s-sid il-ġdid għandu l-intenzjoni li jagħmel rinnovazzjonijiet kbar jew iwaqqa’ l-bini. F’tali każ, is-sid attwali jista’ jkun eżentat milli joħroġ EPC, minħabba li s-sid il-ġdid jagħmel dikjarazzjoni lill-BCA li l-bini eżistenti mhu se jintuża xejn qabel ma ssir ir-rinnovazzjoni jew kostruzzjoni ġdida. EPC ġdid imbagħad ikun meħtieġ skont ir-rinnovazzjoni jew bini ġdid.

Barra minn hekk, EPCs jistgħu jinħarġu biss minn assessur tal-EPB, li għandu jkun rikonoxxut mill-BCA jew minn kull min huwa awtorizzat li jaġixxi f’ismu. L-aġenzija tipprovdi l-miżuri kollha li huma meħtieġa biex tiġi stabbilita u miżmuma sistema biex EPCs jiġu rreġistrati. Huwa importanti li wieħed jinnota li ċ-ċertifikat għandu jkun fih l-EPB u n-numri ta’ referenza; inkluż r-rekwiżiti minimi tar-rendiment tal-enerġija li jagħmluha possibbli għas-sidien jew inkwilini tal-bini li jqabblu u jivvalutaw ir-rendiment tal-enerġija.

Barra minn hekk, l-EPC jista’ jinkludi wkoll informazzjoni bħall-konsum annwali tal-enerġija tal-bini u l-proporzjon tal-konsum totali tal-enerġija li huwa ġġenerat minn sorsi rinnovabbli. Rakkomandazzjonijiet għal titjib kosteffettiv u effiċjenti tal-unità tal-bini għandhom jiġu nklużi wkoll fl-EPC. Tali rakkomandazzjonijiet jistgħu jinkludu miżuri relatati ma’ rinnovazzjonijiet kbar tal-bini jew sistemi tekniċi tal-bini, kif ukoll, miżuri relatati ma’ elementi ta’ bini individwali li huma indipendenti minn rinnovazzjonijiet kbar.

EPCs maħruġa f’konformità ma’ dawn ir-regolamenti huma validi għal perjodu ta’ għaxar snin, minħabba li ma jsir l-ebda rinnovament maġġuri. L-aġenzija tinforza dawn ir-regolamenti billi tagħżel perċentwal taċ-ċertifikati kollha u tivverifika l-validità tagħhom. Għal aktar informazzjoni dwar EPCs u regolamenti oħra, żur: www.bca.org.mt.